Βαθμονομηση- αντισταθμιση αναλυτη οξυγονου


Όπως έχουμε προαναφέρει εδώ η θερμοκρασία, το υψόμετρο, η υγρασία επηρεάζουν το ποσοστό οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα. Οι πίνακες που ακολουθούν αναφέρουν τις τιμές αντιστάθμισης για τη μεταβολή θερμοκρασίας, υγρασίας και υψομέτρου.
Ο αισθητήρας εκτός της οξείδωσης ανταποκρίνεται και στην μεταβολή της θερμοκρασίας.
Η σωστή βαθμονόμηση (calibration) του αναλυτή οξυγόνου έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον.
Λέγοντας περιβάλλον αναφερόμαστε σε τρεις παραμέτρους:
• Υψόμετρο
• Θερμοκρασία
• Υγρασία
Τα επίπεδα τιμών επηρεάζουν το γαλβανικό στοιχείο του αναλυτή άρα και τις τιμές μέτρησης.
Παράδειγμα, αν θέλουμε να μετρήσουμε το ποσοστό οξυγόνου στο μίγμα και βρισκόμαστε σε υψόμετρο 300 μέτρων, η τιμή οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα που μας δείχνει ο αναλυτής πρέπει να αντισταθμιστεί (calibration) σε 20.2% και όχι 20.9% που είναι στο επίπεδο της θάλασσας.
Κατάλληλη βαθμονόμηση θα χρειαστεί να κάνουμε και σε περιοχές με αυξημένη υγρασία και σε σχέση πάντα με την θερμοκρασία.
Σε τοποθεσία με υγρασία 60% και θερμοκρασία 30C, ο αναλυτής θα πρέπει να αντισταθμιστεί (calibration) σε 20.3% αντί του 20.9% που είναι σε ιδανικές συνθήκες.
Στους παρακάνω πίνακες αναφέρονται οι τιμές αντιστάθμισης που πρέπει να επιλέγονται από τον χρήστη.

Πινάκας 1: βαθμονόμηση αναλυτή οξυγόνου σε υψόμετρο
Πίνακας 2 : βαθμονόμηση αναλυτή οξυγόνου – Υγρασία – Θερμοκρασία
O2calibration

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s